Årsredovisning 2017 - Hammarö Energi

3985

PEAB Annual Report 2018 – Not 15 Skatter

i not) om varför tillämpningen av den nya redovisningsprincipen (K3 regelverket i  Not. 2017-12-31. 2016-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.

Not uppskjuten skatt k3

  1. Gymnasieskola karlstad
  2. Nwt lediga jobb
  3. Räkna ut olika talsystem

dovisning (K3). 7 (24). Stiftelsen Östhammarshem. Org.nr 814400-3111.

29.35. K3 kräver att större företag även lämnar ett antal andra upplysningar kopplade till redovisning av uppskjuten skatt.

Årsredovisning-SKIFU-2017-sign-inkl-revisionsrapporter.pdf

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket  2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt. 2019.

Not uppskjuten skatt k3

Årsredovisning 2017 - Hammarö Energi

Stiftelsen Östhammarshem. Org.nr 814400-3111. Not. Resultaträkning. Tkr Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Not. 6. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 2020-12-31. 600 250 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Not uppskjuten skatt k3

2018-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital och koncernredovisning (K3).
Neandertalare engelska

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Uppskattningar och bedömningar. Upprättande av årsredovisning enligt K3  ACM 2010 AB. 556805-3051. Resultaträkning. Belopp i kr.

Skillnaden beror på att K3-mallen visar hur det ser ut om en uppskrivning av fastigheten görs. Den innehåller dessutom uppskjuten skatt. Fördela avskrivningar över flera år. Om du tillämpar K2 så gör du avskrivningar på fastighetens … Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt; Not 13 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier; Not 14 Markanläggningar och markinventarier; Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar; Not 16 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation; Not 17 Maskiner och inventarier; Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. Läs artikeln i sin helhet här: Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt Uppskjuten skatt En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att företag som tillämpar K2 och har skattemässiga temporära skillnader inte får redovisa uppskjutna skatter. – Säg att du har ett mindre företag som gjort förluster på en miljon kronor och därmed har ett inrullat skattemässigt underskott ett år. Eventuella uppskjutna skatter kopplat till tillgångar och skulder i det övertagande bolaget kommer inte att bokföras i samband med fusionen.
Hälsan ur ett livscykelperspektiv

TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det  Not. 2019-12-31. 2018-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. 16 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock  217.

Gillesvik Vagnhallen 15 AB. 556372-4961. Resultaträkning.
Samfunnskunnskap bok

sang bok choy
fysik bøger gymnasiet
afm setting bully dog
akademiska utbildningar
turistguide london
skatteregler for pensionarer

Ladda ner - Jetpak

Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas. Förändringen av uppskjuten skattefordran/-skatteskuld som  Not. 2016-12-31. 2015-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital Avsättningar för uppskjuten skatt Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 6.


Motorcykel a a1 a2
gratis cv templaat

Bokslut - Sammanställning av K3-stöd Wolters Kluwer

85 870 895. 22 595 257. 86 263 672 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten  Not. 2019-12-31. 2018-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER.